Transparència

Transparència

Els comptes clars

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s’aplica a les associacions i fundacions si perceben més de 100.000 euros anuals de subvencions o ajuts públics o si un 40% o més dels seus ingressos anuals provenen d’ajuts o subvencions públics (mínim més de 5.000 euros). Les associacions i fundacions que es troben en algun d’aquests supòsits han de complir les obligacions de transparència del títol II de la Llei.